Provozovatelem tohoto internetového obchodu je firma PAPÍR PARTNER s. r. o., Podvinný Mlýn 2126/134, Praha 9, IČO: 25746022, DIČ: CZ25746022 - dále jen prodávající.

 Formulář odstoupení od smlouvy        Formulář pro uplatnění reklamace 

1. Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu PAPÍR PARTNER s. r. o. jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se obeznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Internetová objednávka je návrhem kupní smlouvy. Za závazné se považuje potvrzení elektronické, a to takové, které je realizováno odesláním elektronické objednávky, nebo telefonické, když je objednávka učiněna po telefonu. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

3. O přijetí a potvrzení objednávky je zákazník informován e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, případně telefonicky, faxem či sms.

4. Storno objednávky kupujícím – objednávku může kupující stornovat telefonicky do 24 hodin od podání objednávky, pakliže mu již nebyla do této lhůty expedována či doručena.

5. Storno objednávky prodávajícím – objednávku může prodávající stornovat v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu(nejpozději však do 10 pracovních dnů).

6. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místem pro dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

7. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Rozvoz zboží zajišťuje po celé České republice vlastní dopravou či prostřednictvím smluvní spediční společnosti. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu distribuce, hodnoty objednávky a místa určení. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník. Aktuální ceník distribuce je nedílnou součástí obchodních podmínek (viz.níže).

8. Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího či smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

9. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění obsahem Reklamačního řádu (viz. níže).

10. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu PAPÍR PARTNER s. r. o., kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech. Registrací kupujícího, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasí, že může být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Tyto informace nebudou v žádném případě poskytnuté třetí straně. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

11. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností HQ agency s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost HQ agency s.r.o. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.c-v.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel.

2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

• bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
• přiměřeným snížením kupní ceny
• náhradním dodáním zboží
• odstoupením od kupní smlouvy

3. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží je nutno používat výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

4. Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup.
Zavolejte na telefonní číslo uvedené v kontaktech a náš pracovník převezme Vaši reklamaci a dohodne s Vámi další postup. Pokud s Vámi problém nevyřeší, dohodne s Vámi doručení zboží k nám do provozovny. Nezasílejte, prosím, reklamované zboží před předchozím kontaktu s pracovníkem.
Zboží zasílejte pouze v originální obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do naší provozovny.
Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat též včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport.

5. V případě neoprávněné reklamce může být kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek na pokrytí nákladů, zejména poštovného.

CENÍK DISTRIBUCE

Bezplatné předání objednaného zboží při osobním převzetí kupujícím v prostorách prodejny prodávajícího (Pražská 292, Nehvizdy u Prahy).

Bezplatné doručení zásilky prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího nebo prostřednictvím smluvní spediční společnosti do 24-48 hodin pokud objednávka dosáhne hodnoty minimálně 1300,-Kč bez DPH (místo určení Praha), minimálně 3000,-Kč bez DPH(místo určení kraj Vysočina), respektive 10.000,-Kč bez DPH (místo určení celá ČR vyjma Prahy a kraje Vysočina).

Doručení zásilky prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího nebo prostřednictvím smluvní spediční společnosti do 24-48 hodin za příplatek 150,-Kč bez DPH pokud objednávka nedosáhne hodnoty 1300,-Kč bez DPH (místo určení Praha), hodnoty 3000,-Kč bez DPH (místo určení kraj Vysočina), respektive 10.000,-Kč bez DPH (místo určení celá ČR vyjma Prahy a kraje Vysočina)
Příplatek za doručení zásilky na dobírku činí 20,-Kč bez DPH.

Zásilka s hmotností 50 kg a výše (včetně obalů) bude rozdělena do více zásilek.

Způsob doručení zásilky v paletovém množství záleží na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností PAPÍR PARTNER s. r. o.. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost PAPÍR PARTNER s. r. o.. vyhrazuje právo Obchodní podmínky a reklamační řád měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.c-v.cz